Adatkezelési tájékoztató

Az Optima Forma Kft adatkezelési tájékoztatója

1. Az Optima Forma Kft üzleti tevékenysége során mindenben megfelel az EU 679/2016 általános adatvédelmi rendelet előírásainak, így üzleti partnereinknél szolgáltatásaink igénybevétele illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás során nem merül fel olyan kockázat, amely az érintettek jogainak érvényesülését befolyásolná.

2. Az Optima Forma Kft (1044 Budapest, Ezred utca 2. – 01-09-067065), mint adatkezelő (a továbbiakban: Optima Forma) az Optima Forma által küldött hírlevelek (a továbbiakban: Hírlevél) címzettjeit, mint érintetteket (a továbbiakban: Résztvevők) az EU 679/2016 általános adatvédelmi rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban: Adatkezelés) az alábbiak szerint tájékoztatja.

Az Optima Forma a jelen tájékoztató szerinti Adatkezelései nem tartoznak a fenti jogszabályok által bejelentés köteles körbe vont adatkezeléseknek. Az Optima Forma Adatkezelései kizárólag a hírleveleknek azokat kérő érintettek (a továbbiakban: Érintett) számára történő eljuttatását szolgálja. Az Érintett adatait: név és E-mail cím az Optima Forma bizalmasan kezeli, harmadik személyeknek nem adja át. Az Optima Forma által kezelt adatokhoz kizárólag azok az Optima Forma által foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból eredő feladataik teljesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelések jogalapja az Adatkezelésekre vonatkozóan az Érintett által külön-külön megadható előzetes, önkéntes hozzájárulás. Az Érintett hozzájárulását bármikor külön-külön, vagy együttesen is visszavonhatja az Optima Forma alábbiakban írt elérhetőségein.
Az Érintett részéről a Hírlevél címlistából való kilépési szándékot rögzítő nyilatkozat vagy a Hírlevél során történő adatkezeléshez adott, vagy az általa megadott valamennyi hozzájárulás együttes visszavonása a Hírlevél címlistából való törlést eredményezi. (A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.)

A Hírlevélre való feliratkozás a www.mester.hu weboldalon lévő űrlap (a továbbiakban: Űrlap) adatainak az Érintett általi kitöltésével és az általános adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat elfogadásával megadott hozzájárulásával történik. A Hírlevélre feliratkozott Érintett által az Űrlapon önkéntesen megadott adatokat az Optima Forma Hírlevél adminisztrátora kizárólag a Hírlevél megküldése, illetve az érintett további nyilatkozattételéhez szükséges azonosítása céljából kezeli.

Az Optima Forma az 1. és 2. pontban írott Érintett által megadott adatokat az Adatkezelés időtartama alatt – ezen adatkezelési cél megszűnéséig –, de legfeljebb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Optima Forma az 1. pontban írott Érintett adatainak kezeléséről szóló hozzájárulásának visszavonását követően jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult lehet az adatok további kezelésére.
 
Az Érintett az Adatkezelésről az Optima Formától az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, kérheti adatai helyesbítését, törlését, illetve esetleges jogsérelem esetén panasszal élhet.

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Optima Forma Kft.
1044 Budapest, Ezred utca 2.
E-mail: brassai.ildiko@optimaforma.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Budapest, 2018. május 25. – Optima Forma Kft – Járó György ügyvezető

Vissza az előző oldalra